A társadalmi rejtély belső szempontja

„...Mert mi lenne természe­te­sebb, mint hogy aki meg akarja tud­ni, tu­laj­don­képpen mi a tôke, egy is­mert köz­gaz­dász nemzetgaz­da­sá­gi ké­zi­köny­vét veszi kézbe? Ha ma há­rom kü­lön­bö­zô nem­zet­gaz­da­sá­gi ké­zi­köny­vet vesz­nek a ke­zük­be, ak­kor a há­rom kü­lön­bö­zô ké­zi­könyv­ben há­rom­fé­le meg­ha­tá­ro­zást ta­lál­nak ar­ról, hogy tu­laj­don­kép­pen mi a tô­ke. Gondolják csak meg, mi len­ne a vé­le­mé­nyük a geo­met­riá­ról, ha há­rom kü­lön­bö­zô szer­zô há­rom geo­met­riá­ját ven­nék kéz­be, és Pitagorasz té­te­lét mind­egyik­ben más­fé­le­kép­pen áb­rá­zol­nák, hogy ez min­dig mást je­len­te­ne önöknek. Ma úgy áll a hely­zet, hogy a nemzetgazdaság te­rü­le­té­nek szaktekintélyei is csak ke­vés tá­jé­koz­tatást tudnak adni ezek­rôl a dol­gok­ról. A nagyközönségtôl tehát egyál­talán nem lehet rossz néven ven­ni, hogy nem hiányolja az ilyen tá­jé­koz­tatást. De ezt keresni kell majd, meg kell majd jelennie. Az em­ber­nek hi­dat kell vernie maga és a társa­dal­mi szer­ve­zet ezen, ne­ve­ze­te­­sen a gaz­da­sá­gi része között.
Tudatos módon kell, alanyként kell a gaz­daságba, a társadalmi szer­ve­zet­be bekapcsolódnia.”

Rudolf Steiner elôadásaiban el­mé­lyül­ten utal az 1919-ben életre hívott hár­mas tagozódás eszméjének fon­tos­sá­gára.

Legfôképpen azonban egy meg­vál­to­zott szellemi tartás fontosságát fej­te­geti.

Rudolf Steiner szeretné olvasóit ah­hoz a belátáshoz eljuttatni, hogy az ant­ro­pozófiai szellemtudományban va­ló elmélyülés adja valódi alapját a kortörténeti megismerésnek és gyü­möl­csö­zô cselekvésnek.

Szerző: Steiner, Rudolf
Ár: 2600 HUF
Mennyiség:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support