Steiner, Rudolf

Művészet és művészetmegismerés

„Az ember nagyon régóta érezte úgy, hogy bizonyos rokon­ság vagy legalábbis kapcsolat áll fenn a mûvészi fantázia, a mû­vé­szi alkotás és a mûélvezet impulzusai, illetve az érzékfe­let­ti meg­is­merés között. Aki mûvészettel foglalkozó személyekkel ta­lál­kozik, annak feltûnik, hogy az alkotómûvészet széles kö­rei­ben jelen van valamiféle aggodalom, hogy a mûvészi al­ko­tást megzavarhatja az érzékfeletti világnak az a tudatos meg­ta­pasz­talása, amelybôl a mûvészi fantázia elnyeri a maga im­pul­zusát, úgy, ahogyan erre a szellemtudományos, érzékfeletti meg­is­merésben törekszenek. Hiszen másrészt a legszélesebb kö­rök­ben ismert, hogy bizonyos mûvészi hajlamú személyek, akik mûalkotásaikkal közelítenek ahhoz, ami az érzékfeletti vi­lág­ból mintegy világító erôvel megjelenik, teremtô fantáziájuk mû­kö­dése révén átélnek valami olyasmit, mint a tisztánlátás. Meseköltôk vagy más mûvészetet mûvelôk, akik inkább azzal akar­nak foglalkozni, ami az érzékfeletti világból az érzékibe be­vi­lágít, tudják, hogyan jelennek meg a szemük elôtt a figu­rák, ezek azonban teljesen szellemiek, így olyan érzésük van, hogy érintkeznek ezekkel a mûvészi figurákkal vagy ezek érint­keznek egymással. Amennyiben teljesen tudatos ál­la­pot­ról van szó, amelyben az ember mindenkor el tudja sza­kí­ta­ni ma­gát attól, ami tisztánlátóként elfogja ôt, akkor ilyen eset­ben a szellemtudomány is tisztánlátásról beszélhet. Azt kell mondanunk, hogy vannak érintkezési pontok a mûvészi alko­tás, a mûvészi fantázia és a szemlélôdô tudat között, amely meg­is­merô módon képes belehelyezkedni a szellemi világba.”

Ebben a kötetben Rudolf Steiner mû­vé­szet­tel, esztétikával, az ér­zé­ki-ér­zék­feletti megismerésével kap­cso­la­tos elô­adásait olvashatjuk.

„...a mûvészi alkotás nem valami már meg­lé­vô utánzása, hanem a vi­lág­fo­lya­mat­nak az emberi lélekbôl fa­ka­dó foly­ta­tása. A természet pusz­ta után­zá­sa éppolyan kevéssé te­remt újat, mint a már meglévô szel­lem áb­rá­zo­lása. Valóban nagy mû­vész­nek nem azt érez­zük, aki a valóság hû vissza­adá­sával gyakorol be­nyo­mást a meg­fi­gyelôre, hanem azt, aki ar­ra kény­sze­rít, hogy vele menjünk, ami­kor a vi­lágfolyamatot teremtô mó­don to­vább­viszi mûvében.”

Ár: 2700 HUF
Mennyiség:
Copyright www.maxx-marketing.net