Az ötödik evangélium

Hogyan lép be Krisztus az emberi gondolkodásba? Ho­gyan hatja át a krisztusi elem a gondolkodást? Hogyan vá­lik a gondolkodás keresztényivé? Ez a kérdés áll ott vi­lág­tör­té­nel­mi­leg abban a pillanatban, amikor 1274-ben Aquinói Tamás meghal. Rudolf Steiner szel­lem­tu­do­má­nyát a to­miz­mus továbbfejlesztésének tekinthetjük. Steiner a meg­is­me­rést nem nominalista-szubjektív fo­lya­mat­ként fog­ja fel, ha­nem a teljes világfolyamatban vég­be­me­nô re­á­lis fej­lô­dés fak­to­ra­ként. A megismerés ugyan az em­beri tudat szín­te­rén ját­szó­dik le, de az, ami ott vég­be­megy, egy­ben vi­lág­fo­lya­mat is, egy esemény a vi­lág­ban; és ez az az ese­mény, amely a világot és a világon belül min­ket ma­gun­kat elô­re­visz. „Az ember igazi úr­va­csorája az esz­me meg­pil­lan­tá­sa a va­ló­ság­ban” – írja Rudolf Steiner leg­elsô iro­dalmi pub­li­ká­ció­já­ban, Goethe ter­mé­szet­tu­do­má­nyos írá­sai­nak kom­men­tár­já­ban.
A Krisztus-impulzus, azáltal, hogy beáramlott a Föld aurá­já­ba, folyamatosan hatott tovább. Függetlenül attól, hogy mit gondoltak róla az emberek, min vitatkoztak a kü­lön­bözô teológiai dogmák képviselôi. A nyugati világ a Krisztus-impulzus hatására alakult ki, mert a Krisztus-im­pul­zus mind az emberi lelkek mélyén, mind az egész tör­té­nel­mi fejlôdésben éreztette a hatását. Korunkban azon­ban egyre nagyobb szükség van arra, hogy az em­be­rek megtanulják megismerni, megérteni Krisztust, aki a Názáreti Jézus hármas testiségén át beáradt a Föld aurá­já­ba, és ezzel az élô emberi történésekbe.

Péter tudatában az egymást felvál­tó ké­pek közül kiemelkedett a Golgo­tán ál­ló kereszt, a sötétség és a ren­gés. Most már tudott valamit, amit elô­zô­leg az általános tudatával nem tu­dott: azt, hogy a golgotai ese­mény meg­tör­tént, és hogy a keresztre fe­szí­tett test ugyanaz a test volt, mint aki­vel életében gyakran együtt ván­do­rolt. Most már tudta, hogy Jé­zus meg­halt a ke­resz­ten, és hogy ez a ha­lál va­lójában egy születés volt: an­nak a szel­lem­nek a szü­le­té­se, aki most mint min­den­ha­tó Sze­re­tet kiá­radt a Pün­kösd­kor egy­be­gyûlt apos­to­lok lelkébe. Péter lel­két el­árasz­tot­ta a mér­he­tet­len igaz­ság: csak lát­szat, hogy a ke­resz­ten egy ha­lál kö­vet­ke­zett be; vi­lá­gos­sá vált szá­mára, hogy abban a pillanat­ban, ami­kor a Názáreti Jézus meghalt a Gol­go­ta keresztjén, a Föld szá­má­ra meg­szü­letett valami, ami addig csak a Koz­mosz­ban volt jelen. A Názá­reti Jé­zus halála a mindenható koz­mi­kus Sze­re­tet születése volt a Föld szfé­rá­já­ban.

Szerző: Steiner, Rudolf
Ár: 3000 HUF
Mennyiség:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support