Az év körforgása

„…Az embereknek ma újra meg kell tanulniuk, hogy gon­dolk­odásukban összekapcsolják a szel­le­mi­sé­get a természeti folyamatokkal. Az emberek nem­csak elmélkedhetnek az ezoterikus kérdések­rôl, hanem az is szükséges, hogy cselekedjenek. Erre azonban csak akkor képesek, ha gondola­tai­kat elevenen alakítják ki, ha gondolkodásukban nem húzódnak vissza minden történéstôl, hanem együtt gondolkodnak ezek lefolyásával. Mihály-nap kör­nyé­kén együtt gondolkodnak a hervadó le­ve­lek­kel, az érlelôdô gyümölcsökkel úgy, ahogyan a Hús­vét szellemiségével tudtak együtt gondolkodni a rü­gyezô növényekkel, sarjadó virágokkal.
Ami­kor majd együtt tudunk gondolkodni az év folyamatával, gondolatainkba olyan erôk ve­gyül­het­nek, amelyek által az ember újra párbeszédet foly­tat­hat a csillagokból megnyilatkozó isteni-szel­le­mi erôk­kel. Az emberek a csillagokból hoz­ták le az ün­nepek létrehozásának az erôit. Az ün­ne­pe­ket az em­bereknek belsô, ezoterikus erôvel kell meg­ala­poz­niuk. Akkor a érlelôdô, hervadó nö­vé­nyek­kel, az el­ha­ló Földdel folytatott párbeszéd révén újra pár­be­szé­det folytathatnak az istenekkel is, és az emberi éle­tet az isteni léthez kapcsolhatják, ha megtalálják eh­hez a helyes belsô, ünnepi hangulatot.”

Ez a kötet Rudolf Steiner két elô­adás­-so­ro­zatát tartalmazza. Az el­sô öt elô­adásból álló ciklus az év­sza­kok vál­to­zá­sának okkult hát­te­ré­vel fog­lal­ko­zik. Rámutat, hogy a ta­vasz, a nyár, az ôsz és a tél rit­mi­kus vál­ta­ko­zá­sa a Föld légzési fo­lya­ma­tá­val függ össze, és hogy nagy ün­ne­pe­ink nem véletlenül esnek arra az idô­szak­ra, amikor megünnepeljük ôket: a ka­rácsony a sötét téli idôszak­ra, a hús­vét a megújulást jelzô tava­szi idô­re.

Az „Antropozófia és az ember lel­kü­­lete” ciklusban négy elô­adás ol­vasha­tó. Az elôadások kö­zéppontjá­ban az ôszi Mihály-nap jelentôsé­ge áll, amely napnak a szellemtudomány ér­tel­mé­ben az emberiség jö­vô­beni nagy ün­nepé­vé kell majd válnia.

Szerző: Steiner, Rudolf
Ár: 2500 HUF
Mennyiség:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support