Az ember és az emberiség szellemi vezetése

Antropozófia a teljes nyilvánosság elôtt kíván hatni. A „titok” abban a bel­sô komolyságban rejlik, amellyel az ant­ropozófiát minden szívnek újó­lag kell átélni. A lélek csakis belsô át­élés­ben képes megragadni azt.

Az elevenség erôt hoz létre az aka­rat­ban, melegséget az érzésben és az ér­zü­let­ben. Az emberen múlik, hogy az ant­ro­po­zófiát csak elképzeli, vagy át is éli azt.

Antropozófia az emberi szeretet haj­tó­ere­je. És az antropozófia területén min­den tevékenységet szeretetbe kell me­rí­te­nünk.

„A szellem meghal a tudásban.
A látásban új életre kel.
A látásban születik a szeretet.”

…az emberi fejlôdésen végigvo­nul egy im­pul­zus, amelyrôl joggal állít­hat­­juk, hogy Pál apostol szavai­nak – „Nem én, hanem a Krisz­tus énbennem” – va­ló­sággá kell vál­nia. Annyit k­ell csupán tudnunk, mi is az em­ber va­ló­já­ban, és en­nek is­me­re­té­ben el­jut­ha­tunk Krisz­tus lé­nyé­nek fel­is­me­ré­sé­ig. És hogy­ha az em­be­ri lény va­ló­di szem­lé­le­te ál­tal el­ju­tunk eh­hez a Krisz­tus-ideá­hoz és tud­juk, hogy oly mó­don jut­ha­tunk el hoz­zá leg­in­kább, ha el­sô­sor­ban ma­gunk­ban ke­res­sük, majd e­zek után vissza­té­rünk a bib­liai írá­sok­hoz, ek­kor tud­juk csak fel­be­csül­ni a Bib­lia va­ló­di, ha­tal­mas érté­két. Senki sem be­csü­li és mél­tá­nyol­ja job­ban a Bib­liát, mint aki Krisz­tust az em­lí­tett mó­don ta­lál­ta meg. Kép­zel­jük el, hogy el­lá­to­gat­na a Föld­re egy lény, mond­juk egy mars­la­kó, aki so­ha­sem hal­lott Krisz­tus­ról és a te­vé­keny­sé­gé­rôl. Mind­ab­ból, ami itt a Föl­dön le­zaj­lott, ez a lény nem so­kat ér­te­ne, és az sem ér­de­kel­né kü­lö­nös­kép­pen, ami iránt az em­be­rek nap­ja­ink­ban ér­dek­lôd­nek. Egy va­la­mi azon­ban biz­to­san fel­kel­te­né az ér­dek­lô­dé­sét: a föl­di evolúció köz­pon­ti im­pul­zu­sa, a Krisz­tus-idea, aho­gyan ki­fe­jezi az em­ber lényét ma­gát.

Szerző: Steiner, Rudolf
Ár: 1700 HUF
Mennyiség:
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support